برنده عزیز
لطفاً شماره کارت بانکی متعلق به خود را جهت دریافت جایزه وارد نمایید.

توجه : صرفاً شماره موبایل ثبت شده در اپلیکیشن پاس، کد ملی و شماره بانکی متعلق به همان شماره موبایل جهت دریافت جایزه معتبر خواهد بود.