درباره جشنواره

بـا توجـه بـه شـرایط خـاص کشـورمون و شـیوع بیمـاری کرونــا، مــی خواهیــم همــه رو تشــویق کنیــم تــا از روش پرداخت های غیر حضوری استفاده کنن.
بـا اپلیکشـن پـاس هـم نیازهـای پرداخـت غیـرحضـوری شــما بــه ســرعت و بــه راحتــی برطــرف میشــه و هــم در جشـنواره اپلیکیشن پاس شـرکت مـی کنیـد. ایـن جشـنواره هر هفته  21 برنده داره.
  

جوایز این دوره:

هر هفته ۱جایزه یک میلیون تومانی به یک نفر
هر هفته ۱۰جایزه ۳۰۰هزار تومانی به ده نفر
هرهفته ۱۰شارژ کیف پول ۱۰هزارتومانی برای ده نفر

نحوه امتیازگیری

برای شرکت در قرعه کشی هر دوره کافیه امتیاز کسب کنید. امتیاز به کد قرعه کشی تبدیل می شه و با رسیدن به هر مرحله، امتیازات شما ذخیره می شه. شما پس از نصب پاس 1000 امتیاز تشویقی دریافت می کنید و با انجام هر یک از فعالیت های زیر امتیازهاتون رو افزایش می دید.

مدل امتیازگیری

با فعالیت های خرید شارژ، نیکوکاری، اینترنت، قبض و اعتبارسنجی به شکل زیر امتیاز کسب خواهید کرد:

از طریق کارت به کارت، شارژ کیف پول معرفی به دوستان نیز بصورت زیر امتیاز می گیرید :

برندگان

برای مشاهده سریع اسامی برنده ها و فیلم های قرعه کشی میتونید صفحه اینستاگرام sepehr.pay@ مارو دنبال کنید.
اسامی برنده های هر دوره روز بعد از قرعه کشی اینجا هم اعلام می شه

آرشیو برندگان دوره های قبل

قوانین جشنواره

برای مشاهده مدل امتیاز دهی و امتیازات خود در اپلیکیشن پاس می توانید روی آیکون جام در گوشه سمت راست و بالای اپلیکیشن پاس کلیک کنید.

کاربــران حائــز شــرایط قرعــه کشــی متناســب بــا امتیــاز کســب شــده خویــش، کــد شــانس دریافــت کــرده و بــه صــورت خــودکار در قرعــه کشــی شرکت داده خوهند شد.


اخبار مربوط به برندگان و شرایط احراز هویت آن ها از طریق تماس با برنده، ارسال پیامک و اینستاگرام اطلاع رسانی می شود.

برنـده هـا پـس از دریافـت پیامـک اطـلاع رسـانی بـا کلیـک در قسـمت احراز هویـت و بـا وارد کردن شـماره کارتی کـه از طریـق آن تراکنش انجـام داده اند، شـماره موبایـل و کد ملی خویـش احـراز مـی شـوند. در صـورت موفـق بـودن صحـت سـنجی، جایـزه برنـدگان بـه شـماره کارت (حسـاب) آن هـا واریـز خواهـد شد.


عدم اقدام برندگان جهت احراز هویت خویش تا 14 روز پس از زمان قرعه کشی به نشانه انصراف ایشان از دریافت جایزه تلقی می شود.