اسامی برندگان هفته اول

ردیفشماره همراهنوع جایزه
19111***825یک میلون تومانی
29363***848300 هزار تومانی
39116***265300 هزار تومانی
49126***166300 هزار تومانی
59211***532300 هزار تومانی
69368***412300 هزار تومانی
79384***353300 هزار تومانی
89182***644300 هزار تومانی
99195***022300 هزار تومانی
109188***249300 هزار تومانی
119188***565300 هزار تومانی
129139***325شارژ 10 هزار تومانی
139306***422 شارژ 10 هزار تومانی
149144***884 شارژ 10 هزار تومانی
159133***570 شارژ 10 هزار تومانی
169188***707شارژ 10 هزار تومانی
179141***396 شارژ 10 هزار تومانی
189121***192 شارژ 10 هزار تومانی
199379***259شارژ 10 هزار تومانی
209143***330 شارژ 10 هزار تومانی
219192***867 شارژ 10 هزار تومانی